من یه تیر ماهـــی ام

کسی که وجــــودش پر از عشــقِ

عشقـــی که همیشه داغ می مونــه تو قلـــبِ شکستم

...

این جـــا هرازگــاهی می نویســـم واسه عشقـــم

واســـه اونــی که هنوزمـــ دنیــــامه

...