شـایَد 

دیگـر

هیـچ وقـت حـرف نزنـَم

اگـر

امکـانِ در آغوش کشیـدنت را داشتـه باشـم


#افشین_یداللهی