از 15 فروردین تا امروز


تو تک تک لحظه ها مُردم


واقعا کم آوردم 


کاش دوست نداشتم نامـــرد