این روزا تنهام

تنهایی دردامُ تسکین میدم

هیچکی نیست دلگرمم کنه

آروم بشم بخاطر وجودش

دستام سردتر از همیشس

مامانم پیشم نیس

دلم براش تنگه

نبودش تو این چن روز شده یه بغضِ بزرگ

خدایا

کمکم کن این روزا رو خوب بگذرونم

خیلی حالم بده 

آنلاین میشه من به آنلاین بودنش نگاه می کنم

صبر می کنم

نه انگار وجود ندارم

کاش هیچوقت نمیومدی تو زندگیم 

4/2/95