درود بر شمـــا :)


خوبین عایـا؟!


من که داغونـــم


+خیلی خستم،مسئولیتم خیلی زیادتـر شده

درس هم که فعلا خبری نیسـ

مُردم بــاو

+امتحاناتِ نهایی 3 برابر سخت تر شده بود

شانسِ ماـِ دیگه

 

+مامان جانم داره بهتر میشه خداروشکــر

ایشاا... 5-4 روز دیگه گچِ پاشُ باز می کنه


+این روزا بدجوریَم

خودمم نمی دونم چِمِ

از خیلیا ناراحتم

بخاطر حرفاشون،کارای بیخودشون،فوضولیشون تو کار و زندگی بقیه

آخه به من چه که کی با کیه یا کی رِل زده با بی اف قبلیش

چرا آدما اینجورین؟!

هیچوقت به خودم اجازه ندادم و اجازه نخواهم داد که این کارُ کنم...


+از بدذاتیه چن نفــر دلم شکسته


+خیلی حرفا رو به زبون نمیارم و تو خودم می ریزم که همین داره اذیتم میکنه

وقتی ناراحت می شم دستام می لرزن،تا آروم نشم همینجوریه!

خودمُ نابود کردم

تقریباً هیچ "خودمی" باقی نمونده...


+خیلی حرف دارم و یکیُ می خوام که باشه و بشینه و فقط بهم گوش کنه

گوش کنه به حرفام تا سبک بشم

بغلم کنه

دلداریم بده

بذاره بغضِ لعنتیم تو بغلش بترکه

شاید آروم بشم

حیف که نیست

یه سالَم نرم نت و تل هیچکدوم از دوستام ازم خبر نمی گیره


+"عِب نداره

می گذره"

جمله ای که این روز زیاد به خودم میگمسالم باشین همیشه


بدرود :)