سلام

خوب نیستم زیاد...

مثلاً چارشنبه تولدمه
هیچ ذوقی ندارم واسش
یکیُ گم کردم
2 هفتس که نیست
خیلی دوست خوبی بود 
انگار خدا هم نمی خواد من آروم بگیرم
نمی دونم
حتماً صلاح این بوده!

+آرام گفت:دوستت دآرم 
از لحن آرامش فهمیدم کسی را دوست تر دارد:)