بسمـــ الله


خستم

فشــار کنکور زیاد شده

درسا تو هم قاطی شده

گیج شدم

اصن یه وضیِ...


22 آبان 93، 22:20 

شروع یـِ حماقتِ بچگونه

که ترکشاش هنوز تو وجودمه

مگه میشه بشه فراموش کرد این روزُ

خیلی مسخرس که منتظرم برسه

نمی دونم چمه

همش خستم،هی خستم،می خوام بمیرم اصن :|


...


وفاداری فقط اونجاش
کهـ وقتی چِشِت بهـ یکی
غیر از اون میفتهـ ،

احساسِ خیانت میکنی :):