شهاب مظفری


معذرت اگه کمم واسه دلت
نگفتم حرفامو بهت
گذاشتم عاشقم بشی
شدم تمام عامل سرگیجه های دائمت
نفهمیدی که عشق من تو زندگیت مزاحمهمعذرت
اگه داد میزدم سرت
اگه چشمات همش تره
اگه بعد از این بازیا میگفتم باره آخرهاگه چشمام همش ترِ

به خدا دست خودم نیس

خدایا

کمکم کن