همین چند روز پیش

فکر میکردم میتوانم عاشق کسی شبیه تو شوم

از همین چند روز پیش هیچ کس شبیه تو نیست.

 

کامران رسول زاده