.

خیلی بده چشم دیدنِ پیشرفت بقیه رو نداشته باشی

...

عوضی :|